Products

کابل اتصال به زمین

کابل اتصال به زمین

کابل اتصال به زمین که در صنعت سیم و کابل به سیم ارت معروف میباشد ، برای ایمنی بالاتر و جلوگیری از نشت برق در مدارهای الکتریکی استفاده میشود . اگر در مدارهای الکتریکی نشت جریان برق داشته باشیم توسط این سیم به زمین هدایت میشود و مانع از برق گرفتگی میشود

مشخصات فنی مواد اولیه برای تولید کابل های اتصال به زمین در این صفحه ذکر شده است . چنانکه مشخصات فنی نمونه شما متفاوت با این مشخصات بود ، میتوانید با ارسال نمونه خود برای ما مشابه مواد اولیه مورد نیاز خود را دریاف کنید.

 

نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS